Back

Presentació

Benvinguts a la pàgina Web de l’Associació de Mares i Pares d’ Alumnes de l’Escola Meritxell.

Aquí hi trobareu informació sobre aquesta associació: les seves funcions , l’estructura de la Junta Directiva i la seva participació en els Òrgans Rectors de l’Escola , les diferents comissions de treball que s’han creat per afavorir la vida escolar , la Xarxa de Delegats de Curs i el Fons Solidari.

Però aquesta pàgina no pretén ser només un nou canal d’informació , sinó que us animem a col·laborar activament amb l’associació. Volem que aquest espai esdevingui una nova via de participació , de comunicació directa , que permeti una relació contínua entre tots el membres d’aquesta comunitat educativa.

Funcions de l’ AMIPA

Els objectius i funcions de l’AMIPA es recullen a l’article 2 dels seus estatuts. Fonamentalment , es concreten en els següents punts:

1.- Donar suport  i assistència a les mares , pares o tutors , professorat , alumnes i òrgans de govern , i participar en tots els aspectes que facin referència a l’educació dels alumnes matriculats a l’Escola.

2.- Promoure la representació i participació de les mares , pares i tutors , en els àmbits i òrgans definits als estatuts.

3.- Cooperar en l’assoliment dels objectius de la Fundació Meritxell , entitat titular de l’Escola Meritxell.

4.- Facilitar la col·laboració de l’Escola als àmbits social , cultural , econòmic i laboral de l’entorn.

1.-Comissió del Blog d’Intercanvi

Durant el curs 2011-2012 es va realitzar , entre totes les famílies , una enquesta per avaluar la proposta d’engegar un mecanisme que fes possible la reutilització de llibres de text.

Per això , un cop analitzades les dades obtingudes a partir de l’enquesta sobre l’interès de les famílies en aquest projecte , i de comú acord amb la Direcció de l’Escola , vam posar en marxa un blog d’intercanvi on les famílies poden contactar i realitzar els intercanvis que considerin oportuns , no només de llibres , sinó també d’uniformes.

Trobareu l’accés a aquest blog a la part privada de la intranet.

2.- Comissió de Menjador

És una de les funcions de l’AMIPA cooperar en la programació de les activitats complementàries , extraescolars i de serveis.

Des de la Comissió de Menjador ens encarreguem de fer el seguiment del servei de menjador: realitzem visites periòdiques per a contrastar la qualitat dels aliments , l’estat de les instal·lacions , el funcionament del servei complementari de monitoratge , etc. , i n’elaborem un report. Fem també un seguiment dels diferents informes nutricionals que elabora l’Institut d’Assessorament Dietètic i Nutricional (IASDIN).

Les famílies de l’Escola podeu consultar els diferents informes a través de la intranet.

3.-Comissió de Conferències

Entre les funcions de l’AMiPA s’inclou la de promoure la formació de mares i pares en l’àmbit específic de la responsabilització en l’educació familiar.

Des d’aquesta comissió es planifiquen i organitzen conferències trimestrals , donant continuïtat , així , a la tasca realitzada en aquests darrers cursos. En elles es tracten diversitat de temes , com ara la internet segura , les noves tendències en el consum de drogues , els trastorns alimentaris (anorèxia i bulímia) i d’altres.

L’AMIPA us convida a proposar aquells temes que considereu d’interès , i a participar activament en les conferències que s’organitzen.

4.-Comissió de l’AMIPA INFORMA

L’AMIPA és l’encarregada de promoure un butlletí d’informació escolar i de divulgació de les diferents activitats que duen a terme l’Associació o l’Escola. Amb aquesta finalitat neix “AMiPA Informa” , una eina que ens permet acostar a les famílies aquelles notícies que considerem més rellevants.

5.-Comissió de la Festa de la Primavera

Entre les activitats lúdiques que es realitzen a l’Escola , n’hi ha una que té especial rellevància , la Festa de la Primavera.

L’AMIPA col·labora amb la Direcció de l’Escola en qualsevol dels àmbits relacionats amb aquest acte: disseny (amb l’aportació d’iniciatives) , organització de les activitats i col·laboració de suport el dia de la Festa , si es necessari.

El nostre objectiu és aportar el màxim perquè aquest dia continuï sent una de les dates de referència en el calendari lúdic de l’Escola.

6.-Comissió d’uniformes

Amb el pas dels anys , han anat arribant diversos suggeriments sobre l’uniforme de l’escola , per tal  d’evolucionar-lo i adaptar-lo a les noves tendències.

Canvis en els colors de determinades peces o la implementació de nous tipus de teixit , més confortables , sostenibles i tècnics , formen part de les accions que estudia i proposa la Direcció de l’Escola;  aquesta comissió hi col·labora aportant la seva opinió sobre tot allò que se li consulta.

Xarxa de Delegats de Curs

La figura de Delegat de Curs neix de la necessitat de fer més fluida la comunicació entre les famílies , l’AMiPA i l’Escola.

A l’inici del curs escolar , les famílies trien , entre les mares i pares o tutors de cada curs , dos representants , perquè siguin el fil conductor en la comunicació entre famílies , AMIPA i els diferents interlocutors de l’Escola.

A la Junta Directiva de L’AMiPA s’escull , per a cada una de les diferents etapes educatives , un coordinador/a de la Xarxa de Delegats de Curs , que actua com enllaç entre els Delegats/des i la pròpia Junta.