DOIP

El Departament Psicopedagògic és un servei que l’escola ofereix amb l’objectiu d’atendre els alumnes, tenint en compte la realitat específica de cadascun d’ells, i considerant-lo en la seva globalitat. La principal feina d’intervenció és la preventiva i la d’ajuda a pares, alumnat i professorat, en els seus respectius dia a dia. Està format per un equip de psicopedagogues i psicòlogues que té com a finalitat contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques.

Membres de l’Equip Psicopedagògic

• Roser Just (psicòloga)

• María Lluïsa Grimal

• Aleidis Codony (pedagoga)

Les funcions del departament

Analitzar i valorar els nois/es que presenten dificultats o característiques que poden alentir el seu desenvolupament, tant a nivell escolar com personal.

Realitzar avaluacions psicopedagògiques individuals i grupals (tests psicotècnics).

Servei de Psicopedagogia Escola Meritxell de Mataró

Orientar , assessorar i donar suport al professorat en els processos d’ensenyament-aprenentatge i als alumnes amb necessitats educatives especials, prenent com a referència els aprenentatges curriculars i els seus condicionants.

• Donar recursos i estratègies per a l’atenció a la diversitat.

• Assessorar en la realització de  plans individualitzats. Dissenyar accions encaminades a la prevenció de dificultats d’aprenentatge dels alumnes.

• Derivar els casos de psicoteràpia (trastorns psicològics o neuropsicològics), si s’escau, a altres centres o  professionals externs, ja que aquests diagnòstics i tractaments no poden realitzar-se dins de l’àmbit escolar.

Fer un seguiment amb els diferents professionals i especialistes que treballen amb els alumnes fora de l’horari escolar, amb l’objectiu de compartir informació i unificar actuacions respecte a aquests alumnes.

­EAP (Departament d’Ensenyament)

­Treballador social de la Diputació ­

CSMIJ (Hospital de Mataró) ­

Centre obert (Mataró)

CREDA (Servei de logopèdia per a nens amb problemes auditius)

Psicòlegs particulars

Logopedes particulars

Realitzar entrevistes amb els pares i tutors dels alumnes sobre la problemàtica específica, i orientar-los pel que fa a la teràpia a seguir.

• Entrevistes puntuals amb alguns alumnes de PrimàriaESO i Batxillerat.

• Donar suport a mestres i alumnes nouvinguts.

• Treballar amb petits grups d’alumnes per tal d’ajudar-los en el procés d’aprenentatge. 

Metodologia

El professor detecta les dificultats de l’alumne, ho comenta amb la família i cursa la sol·licitud al departament, el qual fa l’oportuna valoració de l’alumne i la trasllada al tutor i la família. A partir d’aquí es planteja si s’ha de treballar en petit grup (reforç).

Com contactar amb nosaltres?

→ A través del tutor de l’alumne/a.

→ Telefonant directament a l’escola al número 937 556 550

Compartir: