Back

El Departament Psicopedagògic és un servei que l’escola ofereix amb l’objectiu d’atendre els alumnes, tenint en compte la realitat específica de cadascun d’ells, i considerant-lo en la seva globalitat. La principal feina d’intervenció és la preventiva i la d’ajuda a pares, alumnat i professorat, en els seus respectius dia a dia. Està format per un equip de psicopedagogues i psicòlogues que té com a finalitat contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques.

Membres de l’Equip Psicopedagògic

• Roser Just (psicòloga especialitzada en clínica infanto-juvenil. Cap del Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica)

• María Lluïsa Grimal (filòloga i logopeda. Membre del Departament Psicopedagògic)

• Anna Armero (pedagoga especialitzada en neuropsicopedagogia. Membre del Departament Psicopedagògic)

Les funcions del departament

Servei de Psicopedagogia Escola Meritxell de Mataró
 1. Analitzar i valorar els nois/es que presenten dificultats o característiques que poden alentir el seu desenvolupament, tant a nivell escolar com personal.
 2. Realitzar avaluacions psicopedagògiques individuals i grupals (tests psicotècnics).
 3. Orientar , assessorar i donar suport al professorat en els processos d’ensenyament-aprenentatge i als alumnes amb necessitats educatives especials, prenent com a referència els aprenentatges curriculars i els seus condicionants.
 4. Donar recursos i estratègies per a l’atenció a la diversitat.
 5. Assessorar en la realització de  plans individualitzats. Dissenyar accions encaminades a la prevenció de dificultats d’aprenentatge dels alumnes.
 6. Derivar els casos de psicoteràpia (trastorns psicològics o neuropsicològics), si s’escau, a altres centres o  professionals externs, ja que aquests diagnòstics i tractaments no poden realitzar-se dins de l’àmbit escolar.
 7. Fer un seguiment amb els diferents professionals i especialistes que treballen amb els alumnes fora de l’horari escolar, amb l’objectiu de compartir informació i unificar actuacions respecte a aquests alumnes.
 • ­EAP (Departament d’Ensenyament)
 • ­Treballador social de la Diputació ­
 • CSMIJ (Hospital de Mataró) ­
 • Centre obert (Mataró)
 • CREDA (Servei de logopèdia per a nens amb problemes auditius)
 • Psicòlegs particulars
 • Logopedes particulars
 1. Realitzar entrevistes amb els pares i tutors dels alumnes sobre la problemàtica específica, i orientar-los pel que fa a la teràpia a seguir.
 2. Entrevistes puntuals amb alguns alumnes de PrimàriaESO i Batxillerat.
 3. Donar suport a mestres i alumnes nouvinguts.
 4. Treballar amb petits grups d’alumnes per tal d’ajudar-los en el procés d’aprenentatge. 

Metodologia

El professor detecta les dificultats de l’alumne, ho comenta amb la família i cursa la sol·licitud al departament, el qual fa l’oportuna valoració de l’alumne i la trasllada al tutor i la família. A partir d’aquí es planteja si s’ha de treballar en petit grup (reforç).

Com contactar amb nosaltres?

→ A través del tutor de l’alumne/a.

→ Telefonant directament a l’escola al número 937 556 550