Back

A partir de l’etapa d’Educació Primària impulsem l’aprenentatge competencial ja des dels cursos inicials.

D’acord amb el programa d’innovació pedagògica de la nostra escola, aquest aprenentatge competencial s’articula en base a tres estratègies fonamentalment metodològiques: la creativitat, l’aprenentatge cooperatiu i les tecnologies aplicades a l’aprenentatge.

Primària Escola Meritxell Mataró Visita a Museus

Aquestes tres estratègies garanteixen que els alumnes de l’escola Meritxell aprenguin a aprendre millor, esdevenint ciutadans més competents per desenvolupar-se amb èxit dins una societat complexa, global i permanentment canviant.

Per educar de manera integral i completa als nostres alumnes, treballem a partir de quatre eixos bàsics:

Aprendre a ser


Els alumnes han d’aprendre a ser autònoms, a reconèixer els sentiments propis i aliens, a gestionar les pròpies emocions i a prendre decisions i assumir responsabilitats dels propis actes. Tots aquests aspectes els treballem, no únicament des de l’acció tutorial (una hora de tutoria a la setmana), sinó també des de les diferents competències.

Aprendre a conviure


Els nostres alumnes són el nostre futur i han d’adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència. Aquest aprenentatge es fomenta amb el padrinatge entre cursos i s’utilitza com a eina bàsica el treball cooperatiu. Volem que els nostres alumnes aprenguin a participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, afavorint així, un entorn més just i solidari. Han d’aprendre a valorar els problemes socials rellevants interpretar-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur (competència social).

Des de l’escola, potenciem el diàleg com a eina d’entesa i participació en la relació entre els alumnes, mitjançant l’aprenentatge en anglès a tota la Primària (5 hores setmanals de primer a quart i entre 6 i 7 hores de cinquè a sisè)  i en francès (1 hora setmanal a partir de tercer).

Aprendre a saber i conèixerPrimària Escola Meritxell de Mataró Classe amb iPads


L’alumnat ha de comprendre i interpretar el món que l’envolta en tota la seva complexitat. Les competències clau per aquesta interpretació són la lingüística i la matemàtica. A la nostra escola, per tal de millorar aquestes competències, es treballen en grups desdoblats aproximadament, un 40% de les hores de llengua catalana, castellana i matemàtiques i un 100 % de les hores de llengua anglesa.  Davant d’alguna necessitat especial del nostre alumnat en aquestes competències, l’escola ofereix atencions individualitzades.

 

Aprendre a fer


iPads a les aules de Primària de l'Escola Meritxell de Mataró

Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes són elements claus en els processos de formació de l’alumnat. Així doncs, l’escola treballa a partir de la pròpia experimentació amb pràctiques al laboratori de Science (impartida el 100% en anglès), potenciant la creativitat des de totes les àrees amb eines com les claus per pensar, els set barrets d’Edward de Bono, etc.

Els alumnes milloren la competència digital  (TIC) tant utilitzant el monitor interactiu (present a totes les aules) com treballant la robòtica i la programació (LegoWedo, Scratch, Minecraft Education). D’altra banda, el nou projecte de l’escola és la introducció gradual dels ipads. 

L’escola Meritxell ha dissenyat un pla de desenvolupament de la lectoescriptura 3-8 que s’inicia a P3 i culmina a 2n. Aquest pla endreça i treballa els diferents estadis d’adquisició i aprenentatge de processos complexos com són la consciència fonològica, la parla, la lectura i la escriptura.

Per  assolir els objectius d’escriptura que ens proposem, l’escola compta amb una tipografia pròpia que facilita el procés grafomotor. Podeu descarregar-vos la font aquí.

L’horari de classe és de les 9:00h del matí a les 13:00h i de les 15:00h a les 17:00h, de dilluns a divendres, amb un total de 30 hores lectives a la setmana.

Així mateix, també s’ofereixen serveis d’orientació i intervenció psicopedagògica, d’acollida al matí i a la tarda, de transport escolar, de menjador i monitoratge, d’activitats extraescolars i d’escola d’idiomes pròpia. Feu clic sobre cada servei o bé vegeu l’apartat “Serveis” d’aquesta web.

Si voleu conèixer millor el nostre model educatiu podeu consultar el nostre Projecte Educatiu de Centre.