ESCOLA

Logo 50 aniversari Escola Meritxell de Mataró 1969-2019

Visió:

Ser una escola referent al Maresme, amb un equip compromès que potenciï l’alumne per arribar lluny, tan lluny com vulgui.

Missió:

La Fundació Meritxell és una escola orientada al desenvolupament educatiu i personal de cada alumne des de l’Educació Infantil fins la Universitat, per tal d’acompanyar-lo i potenciar les seves capacitats, generant i compartint valors, per ser competent en una societat canviant i globalitzada, per arribar lluny, tan lluny com vulgui.


Definició institucional: identitat del centre i caràcter propi


Definició d’escola

L’Escola Meritxell és una entitat privada arrelada a la realitat sociocultural de Catalunya, d’ensenyament mixt en tots els seus nivells, de formació integral per a la vida, i fonamentada en els següents valors:

 • Valors universals: la pau, la generositat, la tolerància i l’honestedat.
 • Valors socials: la democràcia, el respecte i el diàleg.
 • Valors individuals: la llibertat, la sinceritat, el sentit crític, el sentit de l’humor i l’esforç personal.
 • Valors tradicionals: la responsabilitat, la família i la civilitat.

Principis rectors

L’Escola Meritxell es regeix pels següents principis que impregnen totes les seves polítiques:

 • El pluralisme i els valors democràtic. Partint de la realitat d’una societat plural en el terreny de les idees polítiques, de les tasques socials i de les situacions econòmiques, l’Escola orienta i ajuda els alumnes en el difícil aprenentatge de l’acceptació mútua, de la tolerància, del compromís i de l’expressió de les pròpies idees sense dogmatismes ni imposicions arbitràries.
 • La coeducació. L’Escola vetllarà per la creació, entre professorat i alumnat, d’un clima de respecte a les diferències de gènere, i tindrà cura d’evitar qualsevol manifestació de caràcter sexista.
 • L’educació en la llibertat i per a la llibertat. La formació de persones lliures constitueix un dels objectius essencials del nostre model educatiu.
 • L’educació per a la justícia i la solidaritat. L’Escola col·labora, positivament, en l’educació per a la justícia, provocant la reflexió crítica sobre les realitats d’injustícia amb els altres.
 • L’educació per a la convivència i la pau, mitjançant l’educació en l’acceptació d’aquells que no comparteixen les nostres idees, el reconeixement i la comprensió de les diferències entre les persones, els pobles i els grups socials.

 • L’educació intercultural per conviure en la diferència, respectuosa amb la diversitat, amb capacitat de diàleg, d’acceptació dels punts de vista dels altres i d’incorporació d’aquells elements d’altres cultures que comportin un enriquiment de la pròpia, creativa i oberta a les novetats, sense oblidar la cultura pròpia.
 • La innovació educativa. L’Escola utilitza la innovació i la reflexió constant sobre la pròpia pràctica educativa com a estratègia per a la millora sostinguda.
 • L’acompanyament de l’alumne en el seu creixement personal. Des de l’Escola garantim l’acompanyament de l’alumne en el seu desenvolupament emocional, social, intel·lectual i acadèmic.
 • L’obertura al món. Eduquem des de la identitat i la cultura pròpies de Catalunya per millorar el coneixement de les cultures d’Europa i del món.
 • La modalitat de gestió institucional. L’Escola promou la gestió participativa i democràtica, real i efectiva, honesta i transparent en tots els seus estaments, mitjançant els seus organismes representatius.

Objectius de l’Escola


Innovació i projecció: Promoure la cultura de la innovació a l’Escola com a estratègia fonamental per tendir cap a l’excel·lència i situar l’Escola Meritxell al món com a escola de referència.

Currículum i millora contínua: Organitzar la nostra acció educativa mitjançant un desplegament curricular que incentivi l’aprenentatge competencial mitjançant noves metodologies i un sistema d’assegurament de la qualitat i la millora contínua.

Convivència i inclusió educativa: Fomentar el treball en els valors universals de forma transversal a totes les etapes de l’Escola i vetllar per l’assoliment de la competència social de cadascun dels nostres alumnes.

El model educatiu, la metodologia didàctica pròpia i l’acció educativa


El model educatiu

El model educatiu de la nostra Escola converteix l’alumne en el veritable protagonista del seu aprenentatge i desenvolupa l’esperit crític, la creativitat, la lliure expressió, el gust pel treball ben fet i el bagatge cultural com a enriquiment personal i per al bé comú.

Aquest model educatiu parteix de quatre pilars:

• Aprendre a ser: autoestima, autoconeixement i autenticitat personal, intel·ligència emocional, control de les emocions pròpies, motivació i capacitat per afrontar les frustracions.

• Aprendre a conviure: establir bones relacions personals, amb empatia i sensibilitat.

• Aprendre a saber i a conèixer: capacitat d’informar-se per tal d’analitzar i comprendre millor la realitat.

• Aprendre a fer: iniciativa en la presa de decisions.

La línia metodològica

L’educació que ens proposem implica una metodologia didàctica que contempla:

 • Dinàmiques d’aprenentatge basades en l’adquisició de les capacitats, competències, habilitats i coneixements que permetin la plena integració en la societat, l’exploració personal, la pràctica  i l’experimentació.
 • Una educació que vetlla, de forma integrada, pel desenvolupament emocional, intel·lectual, físic i artístic.
 • Un ensenyament que dóna resposta a les diverses realitats de creixement, desenvolupament i maduració dels alumnes.
 • Un model que entén l’error, a partir de l’experimentació, com una oportunitat d’aprenentatge i d’autosuperació.
 • L’estímul de la creativitat com a instrument per a la resolució de problemàtiques complexes i com a font de creixement personal.
 • La potenciació de l’autonomia i la responsabilitat de l’alumnat.

 • L’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) com a instruments al servei dels diferents aprenentatges dels alumnes i del funcionament de l’Escola en general.
 • El foment de climes favorables al desenvolupament integral de l’alumnat.
 • La creació d’espais físics que estimulin i afavoreixin situacions d’aprenentatge significatiu.
 • La participació de l’alumne en contextos aliens a la realitat del dia a dia de l’Escola.
 • L’avaluació constant de la pràctica educativa, amb la finalitat de dur a terme aquells canvis i innovacions que incideixin positivament en la millora de la qualitat de l’ensenyament i l’educació.

L’acció educativa

Aules de l'Escola Mertixell de MataróL’acció educativa pretén la integració de la personalitat a partir de:

 • El coneixement, l’acceptació, la superació d’un mateix i l’autoestima.
 • El desenvolupament de destreses en els àmbits següents: lingüístic i literari, matemàtic, científico-tecnològic, plàstic, musical, esportiu i corporal.
 • L’autonomia en l’acció, amb capacitat d’independència, decisió i crítica, l’exercici de la llibertat i la responsabilitat en la vida social.
 • L’estímul de la sensibilitat i el respecte envers el medi natural i ambiental.
 • La relació amb el medi sociocultural, en un afany de transformació de la societat.

Àrees del Projecte Educatiu de Centre


Per assolir els objectius del PEC i desplegar l’acció educativa, tenim un seguit de projectes, programes i accions concretes què podreu trobar en el document adjunt i que s’integren en  tres grans àrees:

• Àrea d’innovació i projecció.

• Àrea de currículum i de millora contínua.

• Àrea de convivència i inclusió educativa.

Context, característiques i serveis de l’Escola


En el document adjunt també hi trobareu sobre:

• Ubicació de l’escola.

• Procedència i realitat sociofamiliar dels alumnes.

• Característiques del centre: instal·lacions  i horaris.

• Serveis de l’Escola.

Llengua vehicular de l’Escola


El català és, alhora, la llengua amb què els alumnes fan els primers aprenentatges i la de comunicació de l’Escola. Tanmateix, com a institució arrelada a la realitat sociocultural de Catalunya i projectada al món, l’Escola té com a objectiu que l’alumnat assoleixi un nivell competencial òptim en les llengües catalana, castellana i anglesa, així com el coneixement de la llengua francesa.

En el document adjunt podeu trobar el detall del Projecte Educatiu de Centre (PEC).

La present versió del document ha estat revisada i discutida pel Consell Escolar i aprovada pel Patronat de la Fundació Meritxell al juny de 2017.
Compartir: