Back

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

Visió

Ser una escola referent al Maresme, amb un equip compromès que potenciï l’alumne per arribar lluny, tan lluny com vulgui.

Missió

La Fundació Meritxell és una escola orientada al desenvolupament educatiu i personal de cada alumne des de l’Educació Infantil fins la Universitat, per tal d’acompanyar-lo i potenciar les seves capacitats, generant i compartint valors, per ser competent en una societat canviant i globalitzada, per arribar lluny, tan lluny com vulgui.

Definició institucional: identitat del centre i caràcter propi


Definició d’escola

L’Escola Meritxell és una entitat privada arrelada a la realitat sociocultural de Catalunya, d’ensenyament mixt en tots els seus nivells, de formació integral per a la vida, i fonamentada en els següents valors:

 • Valors universals: la pau, la generositat, la tolerància i l’honestedat.
 • Valors socials: la democràcia, el respecte i el diàleg.
 • Valors individuals: la llibertat, la sinceritat, el sentit crític, el sentit de l’humor i l’esforç personal.
 • Valors tradicionals: la responsabilitat, la família i la civilitat.

Principis rectors

L’Escola Meritxell es regeix pels següents principis que impregnen totes les seves polítiques:

 • El pluralisme i els valors democràtic. Partint de la realitat d’una societat plural en el terreny de les idees polítiques, de les tasques socials i de les situacions econòmiques, l’Escola orienta i ajuda els alumnes en el difícil aprenentatge de l’acceptació mútua, de la tolerància, del compromís i de l’expressió de les pròpies idees sense dogmatismes ni imposicions arbitràries.
 • La coeducació. L’Escola vetllarà per la creació, entre professorat i alumnat, d’un clima de respecte a les diferències de gènere, i tindrà cura d’evitar qualsevol manifestació de caràcter sexista.
 • L’educació en la llibertat i per a la llibertat. La formació de persones lliures constitueix un dels objectius essencials del nostre model educatiu.
 • L’educació per a la justícia i la solidaritat. L’Escola col·labora, positivament, en l’educació per a la justícia, provocant la reflexió crítica sobre les realitats d’injustícia amb els altres.
 • L’educació per a la convivència i la pau, mitjançant l’educació en l’acceptació d’aquells que no comparteixen les nostres idees, el reconeixement i la comprensió de les diferències entre les persones, els pobles i els grups socials.
 • L’educació intercultural per conviure en la diferència, respectuosa amb la diversitat, amb capacitat de diàleg, d’acceptació dels punts de vista dels altres i d’incorporació d’aquells elements d’altres cultures que comportin un enriquiment de la pròpia, creativa i oberta a les novetats, sense oblidar la cultura pròpia.
 • La innovació educativa. L’Escola utilitza la innovació i la reflexió constant sobre la pròpia pràctica educativa com a estratègia per a la millora sostinguda.
 • L’acompanyament de l’alumne en el seu creixement personal. Des de l’Escola garantim l’acompanyament de l’alumne en el seu desenvolupament emocional, social, intel·lectual i acadèmic.
 • L’obertura al món. Eduquem des de la identitat i la cultura pròpies de Catalunya per millorar el coneixement de les cultures d’Europa i del món.
 • La modalitat de gestió institucional. L’Escola promou la gestió participativa i democràtica, real i efectiva, honesta i transparent en tots els seus estaments, mitjançant els seus organismes representatius.

Objectius de l’Escola

Innovació i projecció: Promoure la cultura de la innovació a l’Escola com a estratègia fonamental per tendir cap a l’excel·lència i situar l’Escola Meritxell al món com a escola de referència.

Currículum i millora contínua: Organitzar la nostra acció educativa mitjançant un desplegament curricular que incentivi l’aprenentatge competencial mitjançant noves metodologies i un sistema d’assegurament de la qualitat i la millora contínua.

Convivència i inclusió educativa: Fomentar el treball en els valors universals de forma transversal a totes les etapes de l’Escola i vetllar per l’assoliment de la competència social de cadascun dels nostres alumnes.

El model educatiu, la metodologia didàctica pròpia i l’acció educativa

El model educatiu

El model educatiu de la nostra Escola converteix l’alumne en el veritable protagonista del seu aprenentatge i desenvolupa l’esperit crític, la creativitat, la lliure expressió, el gust pel treball ben fet i el bagatge cultural com a enriquiment personal i per al bé comú.

Aquest model educatiu parteix de quatre pilars:

• Aprendre a ser: autoestima, autoconeixement i autenticitat personal, intel·ligència emocional, control de les emocions pròpies, motivació i capacitat per afrontar les frustracions.

• Aprendre a conviure: establir bones relacions personals, amb empatia i sensibilitat.

• Aprendre a saber i a conèixer: capacitat d’informar-se per tal d’analitzar i comprendre millor la realitat.

• Aprendre a fer: iniciativa en la presa de decisions.

La línia metodològica

L’educació que ens proposem implica una metodologia didàctica que contempla:

 • Dinàmiques d’aprenentatge basades en l’adquisició de les capacitats, competències, habilitats i coneixements que permetin la plena integració en la societat, l’exploració personal, la pràctica  i l’experimentació.
 • Una educació que vetlla, de forma integrada, pel desenvolupament emocional, intel·lectual, físic i artístic.
 • Un ensenyament que dóna resposta a les diverses realitats de creixement, desenvolupament i maduració dels alumnes.
 • Un model que entén l’error, a partir de l’experimentació, com una oportunitat d’aprenentatge i d’autosuperació.
 • L’estímul de la creativitat com a instrument per a la resolució de problemàtiques complexes i com a font de creixement personal.
 • La potenciació de l’autonomia i la responsabilitat de l’alumnat.
 • L’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) com a instruments al servei dels diferents aprenentatges dels alumnes i del funcionament de l’Escola en general.
 • El foment de climes favorables al desenvolupament integral de l’alumnat.
 • La creació d’espais físics que estimulin i afavoreixin situacions d’aprenentatge significatiu.
 • La participació de l’alumne en contextos aliens a la realitat del dia a dia de l’Escola.
 • L’avaluació constant de la pràctica educativa, amb la finalitat de dur a terme aquells canvis i innovacions que incideixin positivament en la millora de la qualitat de l’ensenyament i l’educació.

L’acció educativa

Aules de l'Escola Mertixell de Mataró

L’acció educativa pretén la integració de la personalitat a partir de:

 • El coneixement, l’acceptació, la superació d’un mateix i l’autoestima.
 • El desenvolupament de destreses en els àmbits següents: lingüístic i literari, matemàtic, científico-tecnològic, plàstic, musical, esportiu i corporal.
 • L’autonomia en l’acció, amb capacitat d’independència, decisió i crítica, l’exercici de la llibertat i la responsabilitat en la vida social.
 • L’estímul de la sensibilitat i el respecte envers el medi natural i ambiental.
 • La relació amb el medi sociocultural, en un afany de transformació de la societat.

Àrees del Projecte Educatiu de Centre

Per assolir els objectius del PEC i desplegar l’acció educativa, tenim un seguit de projectes, programes i accions concretes que s’integren en  tres grans àrees:

• Àrea d’innovació i projecció.

• Àrea de currículum i de millora contínua.

• Àrea de convivència i inclusió educativa.

Llengua vehicular de l’Escola

El català és, alhora, la llengua amb què els alumnes fan els primers aprenentatges i la de comunicació de l’Escola. Tanmateix, com a institució arrelada a la realitat sociocultural de Catalunya i projectada al món, l’Escola té com a objectiu que l’alumnat assoleixi un nivell competencial òptim en les llengües catalana, castellana i anglesa, així com el coneixement de la llengua francesa.

Descarrega’t el PEC aquí

Quotes