Back

L’objectiu en l’etapa d’Educació Secundaria Obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir, activament i críticament, en la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure.

Classe d'ESO de l'Escola Meritxell de Mataró

Durant l’ESO es consoliden els aprenentatges amb una metodologia basada en l’aprenentatge cooperatiu i competencial, en la que l’alumnat pot desenvolupar la seva autonomia personal.

Aquesta etapa acadèmica coincideix amb una etapa vital com és la adolescència, això ens porta a donar molta importància a l’acció tutorial. Es treballa amb els alumnes, famílies i resta de docents per assessorar el procés d’aprenentatge i es facilita una educació en valors, per tal que l’alumne adquireixi les capacitats que el permetran conviure en la societat.

Electrònica a la classe d'ESO de l'Escola Meritxell de Mataró

L’escola disposa de doble línia a tots els cursos que s’imparteixen. A Educació Secundària Obligatòria, la ràtio és de 30 alumnes per classe, però per tal de potenciar l’atenció individual de l’alumne, les matèries instrumentals (matemàtiques, català, castellà i anglès) i la tutoria sempre s’organitzen en grups més reduïts que el grup-classe.

L’horari de classe és de les 9:00h del matí a les 14:00h i de les 15:00h a les 17:00h. Els alumnes de 1r i 2n ESO dos dies finalitzen les classes del matí a les 13:00 h i els de 3r i 4t d’ESO disposen d’una tarda lliure. En total, es realitzen 33 hores lectives setmanals.

I dins del nostre model d’ensenyament de l’anglès, oferim l’Speaking Workshop, on els alumnes gaudeixen quinzenalment de 30 minuts de conversa en anglès amb una professora nativa en grups no superiors als 5 alumnes dins l’horari lectiu.

Així mateix, també s’ofereixen serveis d’orientació i intervenció psicopedagògica, d’acollida al matí i a la tarda, de transport escolar, de menjador i monitoratge, d’activitats extraescolars i d’escola d’idiomes pròpia. Feu clic sobre cada servei o bé vegeu l’apartat “Serveis” d’aquest web.


Diploma Dual de l’American High School

Diploma Dual de l’American High School i l'Escola Meritxell

Amb l’objectiu de preparar els nostres alumnes per a un món més obert i multicultural, oferim, durant l’ESO i des del curs 2017-2018, el Diploma Dual de l’American High School, que possibilita l’obtenció d’una doble titulació a la finalització del Batxillerat. Es tracta d’un programa interdisciplinari que emfasitza la immersió educativa en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne. La titulació que s’obté a la finalització del programa és la mateixa que la dels estudiants nord-americans, té validesa en tots els estats dels EUA i és reconeguda i molt valorada per totes les seves universitats. Actualment més de 300 escoles d’entre les millors de l’estat ja ofereixen aquesta titulació. Si hi esteu interessats, demaneu-nos informació a secretaria@escolameritxell.org.

Si voleu conèixer millor el nostre model educatiu podeu consultar el nostre Projecte Educatiu de Centre.