Back

Durant l’etapa d’Educació Infantil, els nens i les nenes experimenten un notable desenvolupament psicomotriu, cognitiu, personal i social, així com també una important millora en l’adquisició del llenguatge.

Infantil Escola Meritxell de Mataró

Considerem molt important que, des de la primera etapa escolar, els nens i nenes vagin adquirint uns hàbits. Aquests hàbits els han de ser útils per assolir el major grau d’autonomia possible, el qual els ajudarà a aconseguir més acceptació social, un millor desenvolupament de les seves possibilitats i l’adquisició d’aprenentatges. Mitjançant el joc treballem els hàbits d’autonomia, de relació, d’ordre, d’higiene i neteja personal.

La nostra Educació Infantil accepta i respecta cada nen que arriba a l’Escola amb unes experiències, uns desigs i unes capacitats pròpies, i a través de l’activitat, el joc i l’aprenentatge, per descobriment, els alumnes desenvoluparan les seves capacitats.

La programació a Educació Infantil s’estructura a partir de tres grans àrees interrelacionades i vinculades:

Àrea I: Descoberta d’un mateix


Fa referència al coneixement de la pròpia persona i a la noció d’identitat, que es constitueix en interacció amb l’entorn. La finalitat del treball d’aquesta àrea és desenvolupar en l’infant la curiositat, el desig d’observar, de comparar, de prendre iniciatives, de resoldre dificultats i de comprendre processos.

Àrea II: Descoberta de l’entorn


Infantil Escola Meritxell de Mataró

Es refereix  a la interacció que els nens i les nenes han de fer amb l’entorn per tal de conèixer-lo. El treball es fonamenta en l’observació directa o indirecta, la manipulació i l’experimentació.

Àrea III: Intercomunicació i llenguatge


L’escola Meritxell ha dissenyat un pla de desenvolupament de la lectoescriptura 3-8 que s’inicia a P3 i culmina a 2n. Aquest pla endreça i treballa els diferents estadis d’adquisició i aprenentatge de processos complexos com són la consciència fonològica, la parla, la lectura i la escriptura.

Per  assolir els objectius d’escriptura que ens proposem, l’escola compta amb una tipografia pròpia que facilita el procés grafomotor. Podeu descarregar-vos la font aquí.

El lligam entre les dues primeres àrees  es fa a través dels diferents llenguatges: musical, plàstic, matemàtic, verbal i corporal.

L’idioma estranger que es treballa diàriament, ja des de P3,  és l’anglès. La seva adquisició està fonamentada en la comunicació oral amb les mestres de llengua estrangera en anglès, en tot moment de la vida escolar, i s’imparteix un total de cinc hores setmanals. A més, l’escola ofereix, també,  tallers extraescolars en aquesta llengua.

S’utilitza el foment de la creativitat dels nostres alumnes com a estratègia per estimular el creixement maduratiu, el pensament lateral i divergent, això com les intel·ligències múltiples.

Infantil Escola Meritxell de Mataró

L’aprenentatge cooperatiu també s’introdueix des dels primers cursos com a estratègia per a què els aprenentatges siguin el més significatius possibles i potenciar l’aprenentatge competencial dels nostres alumnes.

Totes les aules de Parvulari disposen d’un ordinador i accés a iPads, que, vist pels nens i nenes com un joc, facilita i reforça, a través d’un ampli ventall de programes i aplicacions diferents aprenentatges.

Totes les aules de Parvulari disposen, a més, de pissarres digitals o monitors interactius, els avantatges educatius dels quals són inqüestionables. Es tracta d’eines de comunicació, d’aprenentatge i d’interacció molt potents.

L’escola disposa de doble línia a tots els cursos que s’imparteixen. A Educació Infantil, la ràtio és de 25 alumnes per classe i l’horari és de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h, de dilluns a divendres, amb un total de 30 hores lectives a la setmana.

Així mateix, també s’ofereixen serveis d’orientació i intervenció psicopedagògica, d’acollida al matí i a la tarda, de transport escolar, de menjador i monitoratge, d’activitats extraescolars i d’escola d’idiomes pròpia. Feu clic sobre cada servei o bé vegeu l’apartat “Serveis” d’aquesta web.

Si voleu conèixer millor el nostre model educatiu podeu consultar el nostre Projecte Educatiu de Centre.