ESCOLA

Batxillerat Dual en anglès Escola Meritxell Mataró

Trets d’Identitat de l’Escola Meritxell

La definició de l’Escola

L’Escola Meritxell és una entitat privada, ubicada en el centre del Maresme, arrelada a la realitat sociocultural de Catalunya, d’ensenyament mixt en tots els seus nivells, de formació integral per a la vida, socialment oberta i democràtica, laica, però respectuosa amb els valors de la nostra societat inscrits en el marc de la cultura cristiana.

La Fundació Meritxell n’és la propietària i titular. Es regula per la Llei de Fundacions i els seus estatuts. L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola (AMiPA) està representada en el Patronat de la Fundació.

L’objectiu formatiu general

L’objectiu fonamental és el ple desenvolupament de la personalitat, mitjançant una formació humana integral, el respecte als drets i llibertats fonamentals inherents a la naturalesa i dignitat de la persona, de conformitat amb l’article 10, 1 i 2 de la Constitució, així com l’adquisició d’hàbits de convivència, intel·lectuals i de treball, juntament amb la capacitat per a l’exercici ètic de la professió.

El model educatiu

El model educatiu de la nostra escola està basat en la pedagogia activa que desenvolupa l’esperit crític, el poder de la creativitat, la lliure expressió, el gust pel treball ben fet i el bagatge cultural com a servei als altres. Tot això en un ambient de treball i seriositat, en un equilibri entre autoritat i llibertat, entre responsabilitat i obediència.

La línia metodològica

L’educació que ens proposem implica una metodologia didàctica que contempla:

 • Uns models d’aprenentatge basats en l’adquisició del coneixement per a l’exploració personal, la pràctica i l’experimentació.
 • Una formació centrada en el desenvolupament de les capacitats generals, habilitats transversals i competències bàsiques necessàries per a la plena integració ciutadana.
 • Una educació que contempli, de forma integrada, el desenvolupament emocional, intel·lectual, físic i artístic.
 • Un ensenyament personalitzat com a resposta a les possibilitats de creixement i maduració de cada alumne/a.
 • La potenciació de l’activitat de l’alumnat, individualment i com a grup, amb la intenció d’afavorir al màxim l’autonomia dels aprenentatges.
 • La voluntat específica d’incorporació de les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en els itineraris instructius i en la cultura de funcionament de l’Escola.
 • El foment de climes favorables al desenvolupament integral de l’alumnat.
 • L’estudi dels resultats de la investigació educativa i anàlisi de les possibilitats d’aplicació a la nostra realitat.
 • La realització d’experiències de renovació pedagògica.
 • L’avaluació constant de la pràctica educativa, amb la finalitat de dur a terme aquells canvis i innovacions que incideixin positivament en la millora de la qualitat de l’ensenyament i l’educació.

L’acció educativa

L’acció educativa pretén la integració de la personalitat a partir de:

 • El coneixement, l’acceptació i la superació d’un mateix.
 • El desenvolupament de destreses en els àmbits següents: l’expressió lingüística i literària, l’expressió matemàtica, l’expressió plàstica, l’expressió musical, l’expressió dinàmica i l’expressió corporal.
 • L’educació física i esportiva, com a eix bàsic d’integració entre la formació intel·lectual, emocional i física.
 • L’autonomia en l’acció, amb capacitat d’independència, decisió i crítica, l’exercici de la llibertat i la responsabilitat en la vida social.
 • L’estímul de la sensibilitat envers el medi natural i ambiental.
 • La relació amb el medi sociocultural, en un afany de transformació de la societat.

La llengua d’ instrucció i aprenentatge

El català és, alhora,  la llengua amb què els alumnes fan els primers aprenentatges i la de comunicació de l’Escola. Tanmateix,  com a institució arrelada a la realitat sociocultural de Catalunya que és, l’Escola té com a objectiu que l’alumnat assoleixi els coneixements necessaris per al domini de les llengües catalana i castellana.

El pluralisme i els valors democràtics

Partint de la realitat d’una societat plural en el terreny de les idees polítiques, de les tasques socials i de les situacions econòmiques, creiem que la funció de l’Escola en aquesta societat és orientar i ajudar els alumnes en el difícil aprenentatge de l’acceptació mútua, de la tolerància, del compromís i de l’expressió de les pròpies idees sense dogmatismes ni imposicions arbitràries.

La coeducació

D’acord amb els principis d’igualtat i no discriminació que imposa l’activitat educativa, l’ensenyament que s’ofereix als nois i noies és idèntic i es desenvolupa en un marc de coeducació.

L’Escola vetllarà per la creació, entre professorat i alumnat, d’un clima de respecte a les diferències de gènere, i tindrà cura d’evitar qualsevol manifestació de caràcter sexista.

L’educació en la llibertat i per a la llibertat

La formació de persones lliures constitueix un dels objectius essencials del nostre model educatiu. Per això, l’acció educativa cercarà que l’alumnat assoleixi, de manera gradual, un concepte clar i autèntic de llibertat.

Els nostres educadors actuaran com a persones lliures i respectuoses amb la llibertat dels altres, i es proporcionaran estructures participatives per a l’exercici de les responsabilitats, i tot això en un clima de diàleg que afavoreixi la convivència i la lliure expressió sense prejudicis ni recels.

L’educació per a la justícia i la solidaritat

La justícia és una exigència de la dignitat i de la igualtat entre els homes i les dones en una societat democràtica avançada.

L’Escola es compromet a col·laborar, positivament, en l’educació per a la justícia, provocant la reflexió crítica sobre les realitats d’injustícia amb els altres, a partir de l’aportació del propi treball, amb generositat i esperit de servei.

L’educació per a la convivència i la pau

L’Escola promou l’educació per a la convivència i prepara els alumnes per a ser defensors i constructors de la pau, mitjançant l’educació en l’acceptació d’aquells que no comparteixen les nostres idees, el reconeixement i la comprensió de les diferències entre les persones, els pobles i els grups socials, i els estimula a cercar un model de convivència pacífica, fratern i comunitari, basat en el respecte als altres i l’exercici sistemàtic de la tolerància.

L’obertura a la innovació i a la comunicació

L’Escola, a més de complir els plans d’ensenyament i de fomentar en profunditat la cultura humanística, es mostra oberta a tots els progressos de les ciències i de les tecnologies.

Pel que fa a l’aprenentatge de llengües, les directrius europees aconsellen aprendre la pròpia llengua, les llengües dels països veïns i l’anglès, aquesta última pel seu caràcter de veritable «lingua franca»universal, que li confereix un inestimable valor instrumental com a vehicle de comunicació en una societat global.

Això, en el nostre cas, suposa marcar-nos com a objectiu un bon aprenentatge, també,  de la llengua francesa.

La ciutadania europea

La construcció d’Europa exigeix el desenvolupament d’un nou concepte de ciutadania entre els seus habitants, que inclou la conscienciació respecte dels valors compartits, que identifiquen els europeus des de la perspectiva social i cultural, i el desenvolupament d’un nou sentit de multipertinença.

L’Escola aposta per l’educació dels seu alumnat en els principis d’aquesta dimensió europea.

L’educació intercultural

El model de societat futura serà plural des de tots els punts de vista: culturals, ideològics, ètnics…, i estarà caracteritzat per una gran mobilitat de les persones.

L’Escola afavorirà la formació del seu alumnat per tal que arribi a ser una ciutadania capaç de conviure en la diferència, respectuosa amb la diversitat, amb capacitat de diàleg, d’acceptació dels punts de vista dels altres i d’incorporació d’aquells elements d’altres cultures que comportin un enriquiment de la pròpia, creativa i oberta a les novetats, sense oblidar la cultura pròpia.

La modalitat de gestió institucional

L’Escola promourà la gestió participativa i democràtica, real i efectiva en tots els seus estaments, mitjançant els seus organismes representatius, i afavorirà les relacions d’aquesta amb les institucions del seu entorn.

Compartir:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Aceptar

ACEPTAR
Aviso de cookies